Nahoru

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky JS FAN platné od 27.2.2023

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro služby poskytované a zajišťované jazykovou školou JS FAN, s.r.o. nebo jejími smluvními zástupci, kteří pro JS FAN, s.r.o., v souladu se standardy jazykové školy JS FAN, s.r.o., realizaci výuky zajišťují. Smluvními zástupci JS FAN, s.r.o. jsou JS FAN angličtina pro děti, s.r.o., IČ: 06196781 a Renáta Prokopová, IČ 63117029.
  2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele, Odběratele. Odběratel zasláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že je akceptuje.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb (za „smlouvou o poskytování služeb“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  4. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy upravenými občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu objednat službu od Poskytovatele, jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 6 – Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.
 2. Vymezení pojmů
  1. Odběratelem je fyzická osoba, která má v úmyslu objednat prostřednictvím webového rozhraní jazykovou výuku. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Odběratel, který není spotřebitelem a Odběratel, který spotřebitelem je.
  2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  3. Poskytovatelem je jazyková škola JS FAN, s.r.o. a její smluvní zástupci.
  4. Služba poskytovaná prostřednictvím webového rozhraní je jazyková výuka.
 3. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování služeb
  1. V případě, že to webové rozhraní umožňuje, Odběratel provádí objednávání služeb:
   • vyplněním formuláře na webovém rozhraní
  2. Elektronická přihláška je považována za smlouvu o poskytnutí služby a bez jejího odevzdání Odběrateli nevzniká nárok na čerpání služby. V přihlášce Odběratel uvede mimo základních identifikačních údajů také: důležité informace ohledně zdravotního stavu dítěte, upozorní lektory na zdravotní problémy, které mohou nastat a seznámí je s jejich případným řešením; aktuální kontaktní údaje a v případě kurzů pro děti také souhlas se samostatným odchodem. V případě, že rodiče dětí neodsouhlasí samostatné odcházení dítěte z výuky, lektor dítě bez doprovodu dospělé osoby nepustí. Údaje uvedené v přihlášce jsou Poskytovatelem považovány za správné.
  3. Webová prezentace obsahuje seznam služeb a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků.
  4. Prezentace služeb umístěná na webové prezentaci je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).
  5. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Odběratelem vzniká úhradou celé ceny služby. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
  6. Odběratel bere na vědomí, že zakupovaný kurz je roční a že mu registrací vzniká povinnost uhradit celý školní rok. Podmínky odstoupení od smlouvy jsou definovány v bodu 6 těchto obchodních podmínek.
  7. Odběratel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé Odběrateli při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Odběratel sám.
  8. Smlouvou o poskytování služeb se Poskytovatel zavazuje dodat Odběrateli službu uvedenou v objednávce a Odběratel se zavazuje tuto službu od Poskytovatele či jím zvoleného zástupce převzít a zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu.
  9. Odběratel může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Poskytovatelem telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. e-mailové adrese Poskytovatele. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné.
 4. Platební podmínky
  1. Odběratel má možnost zaplatit cenu za službu Poskytovateli způsoby uvedenými na webovém rozhraní poskytovatele nebo ve škole, kde je realizován jazykový kurz:
   • vkladem hotovosti na účet poskytovatele
   • bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele
  2. Způsob platby uvede Odběratel v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).
  3. Platba služby je možná v českých korunách (Kč).
  4. Kurz je možné uhradit jednou roční nebo dvěma pololetními splátkami.
  5. Po odeslání přihlášky obdrží klient zálohovou fakturu s platebními údaji. Cena služby je standardně splatná do 14 dnů od vystavení zálohové faktury. Za datum provedení úhrady se považuje datum přijetí platby na účet Poskytovatele.
  6. V případě bezhotovostní platby je Odběratel povinen uhrazovat cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby a celého jména studenta v poznámce k platbě.
  7. Odběratel bere na vědomí, že má právo do 14 dnů od úhrady kurzu (tj. od uzavření smlouvy) od smlouvy odstoupit (viz článek 6 těchto obchodních podmínek).
  8. Cena kurzu se řídí platným ceníkem jazykové školy. Cena výukových materiálů není zahrnuta v ceně kurzovného a student či jeho zákonný zástupce si tyto výukové materiály pořizuje na vlastní náklady. Výukové materiály studentovi dodá jazyková škola a jejich cenu přičte k ceně kurzovného na zálohové faktuře.
  9. V případě, že student přistoupí do kurzu v jeho průběhu, bude mu vypočítána poměrná část kurzovného za dosud neodučené lekce.
  10. Cena kurzu je vázána na minimální počet účastníků, dle podmínek dané školy/školky (může se lišit v závislosti na konkrétní mateřské či základní škole, standardně jde o minimálně 15 studentů na školu/školku). Realizace kurzu pro nižší počet studentů je předmětem vzájemné domluvy a podmíněna novou cenovou nabídkou.
 5. Provozní podmínky
  1. Rodiče dávají děti do školky/školy a tedy i do kurzu zdravé a bez známek onemocnění. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřijmout na lekci dítě, které projevuje známky virového infekčního onemocnění.
  2. Poskytovatel neručí za cenné věci, které si studenti nosí do hodin (tablety, mobilní telefony apod.).
  3. Poskytovatel si vyhrazuje právo z provozních důvodů mírně upravit čas konání kurzu, a to ne více než o 15 minut. Změna času kurzu o delší časový úsek je možná po vzájemné dohodě mezi jazykovou školou či lektorem na jedné straně a vedením školky a zákonnými zástupci dětí na straně druhé.
  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyloučit z kurzu studenta, který zvláště hrubým způsobem narušuje práci v hodině či jakýmkoli způsobem ohrožuje zdraví či bezpečí lektora či ostatních studentů ve skupině.
  5. Poskytovatel si vyhrazuje právo při nedodržení Všeobecných obchodních podmínek studenta vyloučit z kurzu bez nároku na finanční náhradu.
  6. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo na změnu provozního řádu a Všeobecných obchodních podmínek. V případě změny platí ta verze Všeobecných obchodních podmínek, která byla uveřejněná v okamžiku uzavření smlouvy o poskytování služby.
  7. Realizace kurzu je závislá na počtu přihlášených studentů. Nebude-li určeno po vzájemné dohodě s vedením partnerské mateřské či základní školy výslovně ustanoveno jinak, bude kroužek otevřen při registraci alespoň 15 studentů na školu/školku, tedy při naplnění alespoň jedné skupiny.
  8. Poskytovatel si vyhrazuje právo rozhodnout o realizaci jednotlivých kurzů, změně lektora, rozvrhu, sloučení či rozdělení jednotlivých výukových skupin atd.
  9. Rozhodnutí o věkové hranici pro zápis dětí do kurzů angličtiny v partnerských školách náleží do kompetence vedení příslušné školy. Neurčí-li škola jinak, je spodní věková hranice nastavena dosaženým věkem 3 let.
  10. Doba poskytnutí služby závisí na možnostech Poskytovatele a školy, kde probíhá jazykový kurz.; zpravidla bude kurz zahájen v prvním říjnovém týdnu a ukončen přibližně na konci května, dle počtu naplánovaných lekcí.  
  11. Kurz nebude probíhat (a to bez jakékoliv náhrady) ve dnech státních svátků a školních prázdnin (podzimních prázdnin, Vánoc po dobu 14 dnů, pololetních prázdnin, jarních prázdnin a velikonočních prázdnin). V těchto termínech nebylo s lekcemi počítáno a nejsou započteny do ceny kurzu. Dále nebudou lekce probíhat ve dnech, kdy nebudou z důvodů na straně základní či mateřské školy, kde kurz probíhá, žáci ve škole přítomni.
  12. V případě nemoci nebo jiné absence lektora jsou lekce nahrazovány v plné délce po domluvě s vedením školy s ohledem na její program. Lekce mohou být odučeny suplujícím lektorem v původním termínu; nahrazeny přidáním dodatečné lekce a posunem konce kurzu či po dohodě odučeny v jiném termínu. Lekce uskutečněné v náhradních termínech mohou být odučeny jiným lektorem. Zrušené lekce budou nahrazeny do konce aktuálního školního roku. V případě, že náhrada není možná, budou předplacené lekce převedeny do dalšího období nebo se Poskytovatel se studenty či jejich zákonnými zástupci domluví na jiném způsobu kompenzace.
  13. V případě jednorázové nebo krátkodobé nemoci či absence studenta nevzniká nárok na jakoukoli kompenzaci zmeškaných lekcí. V případě doložené dlouhodobé absence studenta ze zdravotních důvodů (za dlouhodobou absenci se považuje absence v rozsahu minimálně 4 kalendářních po sobě jdoucích týdnů) je potřeba provést odhlášení studenta z kurzu, a to písemnou formou (e-mailem). V případě odhlášení kurzu z výše uvedených důvodů uhradí Odběratel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Tato poměrná část může být navýšena o cenu výukových materiálů, pokud je Odběratel nevrátí kompletně nepoškozené a nepoužité. V případě, že Odběratel nevznese nárok na kompenzaci dlouhodobě zameškaných lekcí do konce konání kurzu, je student stále přihlášen a Poskytovateli zůstává nárok na uhrazení školného v plné výši.
  14. V případě uzavření školek či znemožnění prezenční výuky vládním či jiným nařízením nebo zásahem „vyšší“ moci přechází výuka do režimu online dle původního rozvrhu, případně, po vzájemné dohodě, v jiném termínu. Odběrateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení kurzovného. Odběratel bere na vědomí, že účast na online výuce vyžaduje elektronické zařízení umožňující videokonference, jako jsou například služby ZOOM, Skype, Microsoft Teams a další, a také internetové připojení.
 6. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb
  1. Odběratel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Odběrateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy s výjimkou okolností popsaných v bodě 4.7. a 5.13. těchto podmínek.
  2. Odběratel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. od úhrady služby Poskytovateli. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb zašle Odběratel na kontaktní e-mail Poskytovatele.
  3. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle obchodních podmínek v zákonné lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, a pokud Posyktovatel s plněním dosud nezačal, se smlouva o poskytování služeb od počátku ruší. Poskytovatel vrátí Odběrateli bez zbytečného odkladu (do 30 dnů) peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy o poskytování služeb přijal, a to: stejným způsobem, jakým je od Odběratele přijal nebo způsobem, který Odběratel požaduje.
  4. Odstoupí-li Odběratel od smlouvy, a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Odběratele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Odběratel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Tato poměrná část může být navýšena také za výukové materiály, pokud je Odběratel nevrátí kompletně nepoškozené a nepoužité, a to včetně unikátního přístupu do aplikace MY WOW!, na vlastní náklady do kanceláře Poskytovatele.
  5. Odstoupí-li Odběratel od smlouvy v rozporu s obchodními podmínkami po vypršení zákonné lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy pro odstoupení, uhradí Odběratel Poskytovateli storno poplatek ve výši 100 % kurzovného. Tato částka může být navýšena také o výukové materiály, pokud je Odběratel nevrátí kompletně nepoškozené a nepoužité, a to včetně unikátního přístupu do aplikace MY WOW!, na vlastní náklady do kanceláře Poskytovatele.
  6. Poskytovatel může odstoupit od smlouvy kdykoli vrácením kurzovného, poníženého o již odučené lekce. Vrácení platby za výukové materiály je v takovém případě předmětem vzájemné domluvy mezi Poskytovatelem a Odběratelem a je vázáno na aktuální stav výukových materiálů a to, zda jsou či nejsou použité a poškozené.
  7. Nárok na vrácení úhrady za službu Odběrateli nevzniká v případě nedodržení Obchodních podmínek ze strany studenta.
 7. Odpovědnost za vady
  1. Práva Odběratele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Práva z vadného plnění uplatňuje Odběratel u Poskytovatele na Kontaktní adrese Poskytovatele, jakékoliv provozovně Poskytovatele nebo na adrese sídla Poskytovatele. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Poskytovatel obdržel od Odběratele oznámení o reklamaci služby.
  3. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování, a to bez zbytečného odkladu po zjištění závady v plnění.
  4. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Odběratelem nedohodnou jinak.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.
  2. V otázkách neupravených smlouvou o poskytování služeb (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými na webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy o poskytování služeb jsou patrné z webového rozhraní.
  3. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Odběrateli je doručována na adresu elektronické pošty uvedené v jeho objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.
  4. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování.
  5. Případné stížnosti vyřizuje Poskytovatel prostřednictvím kontaktního e-mailu. Poskytovatel není ve vztahu k Odběrateli vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
  6. Obsah webových stránek Poskytovatele či zprostředkovatele, všechny na nich zveřejněné materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a materiály zveřejněné v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Odběratelem a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Poskytovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
  7. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Odběratel nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  9. Aktuální znění odsouhlasených obchodních podmínek je uloženo a archivováno Poskytovatelem, resp. zpracovatelem v elektronické podobě a není přístupné třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí smlouvy o poskytování služeb a obchodních podmínek Odběrateli nejsou tímto jakkoli dotčena). Smlouvu o poskytování služeb včetně obchodních podmínek poskytne Poskytovatel Odběrateli na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem).
  10. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
  11. V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě o poskytování služeb poskytne Poskytovatel Odběrateli bezodkladně veškeré potřebné informace.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 27.2.2023

 

 

Spokojenost s kurzem a lektorkou

"...dcera Bětka Teuberová navštěvuje ve Vaší jazykkové škole vysoce profesionální, hravé, motivační, laskavé a radostně vedené kurzy paní učitelkou Angelikou Kirchen..."

Poděkování za skype lekce

...Kurz je skvělý už jen z toho důvodu, že naše děti jinak nemají možnost být spolu v kontaktu. Hodiny angličtiny přes Skype jsou takovým ostrůvkem v moři každodenní rutiny, kdy má člověk pocit, že se (aspoň na tu hodinu a půl) vrátily staré časy, děti dělají něco s opravdovým zájmem a tak, jak bývaly zvyklé (i když s novou technikou)...

 

Letní příměstský tábor Chodov

Letní příměstský tábor v JS FAN moje děti každý rok zbožňují. Je plný zábavy, her a hlavně oceňují příjemný přístup mladých lektorek, které mají tu správnou energii na celý týden vydržet v dobré náladě. Upřímně, ne všude tomu tak ve školství je:-) Takže za mě a moje děti dáváme 1*. Krásný den přeje Dara Smreková (Sonia 8 let + Otakar 5 let)

Angličtina přirozeně, bez biflování

..Moc je to u vás baví a stalo se přesně to, o co se od jejich raného věku snažím. Angličtina je pro ně normální a v podstatě se ji nemusí učit...

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor, na kterém byla :)

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám rád poděkoval za celý minulý rok, kdy k Vám Péťa chodil, myslím, že to pro něj bylo velmi přínosné, díky Vám a Vašim lektorkám.

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila ukázková hodina s Renatou :-)

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za vstřícnost a milý přístup. Kéž by to takhle fungovalo všude....

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat. Lektory si chválí a staršímu synovi se také zamlouvá střídání lektorů - líbí se mu ta "rozdílná" angličtina...

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....

Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit větší ocenění Vaší práce. Já, jako rodič, opožděně děkuji i za zaslané fotografie. Až z nich jsem teprve pochopila, jakým aktivitám jste se s dětmi věnovali...

Další reference